Yargıtay kararı- fazla mesai -bordroların geçerliliği

 Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2013/14837 E. ve 2013/21409 K. sayılı kararında;

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatlamalıdır. İşyerine giriş çıkış kayıtları vb. belgeler fazla çalışmayı ispat vasıtasıdır. Yazılı belge bulunmaması halinde ise tanık anlatımlarına göre değerlendirme yapılması gerekir.

İşçinin imzasını taşıyan bordroların sahteliği ortaya konmadıkça bu bordrolardaki fazla çalışma karşılığının ödendiği kabul edilir.

Bordrolardaki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili bordronun kapsadığı ay ile ilgili davacının fazla çalışma ücretini aldığı kabul edilmelidir.

Eğer bordrolar ihtirazı kayıt konulmak suretiyle imzalanmışsa bordroda belirtilenden daha fazla süre ile çalıştığını davacı taraf her türlü delil ile ispatlayabilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında fazla çalışma ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeliyken davalı tanık anlatımlarına göre belirlenen çalışma saatleri esas alınarak hesaplanan fazla çalışma ücretinden, bordrolarda gösterilen tutarların mahsubu ile fazla çalışma ücreti alacağının hesaplanması isabetsizdir.

şeklinde içtihat edilmiştir.

Y7HDEsas : 2013/14837Karar : 2013/21409Tarih :

10.12.2013 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bordroların Yorumu Yönünden ) Davacı işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu uyuşmazlık konusudur. İşçinin imzasını taşıyan bordroların sahteliği ortaya konmadıkça bu bordrolardaki fazla çalışma karşılığının ödendiği kabul edilir. Fazla çalışma ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek, hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeliyken, davalı tanık anlatımlarına göre belirlenen çalışma saatleri esas alınarak hesaplanan fazla çalışma ücretinden, bordrolarda gösterilen tutarların mahsubu ile fazla çalışma ücreti alacağının hesaplanması isabetsizdir. İK.41

DAVA VE KARAR: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere. ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı vekili, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, yıllık izin ücretleri ve vergi indiriminden kaynaklanan alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı vekili, iş sözleşmesinin devamsızlık sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini, davacıya tüm alacaklarının bordro karşılığı ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu uyuşmazlık konusudur. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatlamalıdır. İşçinin imzasını taşıyan bordroların sahteliği ortaya konmadıkça bu bordrolardaki fazla çalışma karşılığının ödendiği kabul edilir. İşyerine giriş çıkış kayıtları vb. belgeler fazla çalışmayı ispat vasıtasıdır. Yazılı belge bulunmaması halinde ise tanık anlatımlarına göre değerlendirme yapılması gerekir. Bordrolardaki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili bordronun kapsadığı ay ile ilgili davacının fazla çalışma ücretini aldığı kabul edilmelidir. Eğer bordrolar ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmışsa bordroda belirtilenden daha fazla süre ile çalıştığını davacı taraf her türlü delil ile ispatlayabilir.

Davalı işverence dosyaya davacının imzasını içeren bordrolar bordroların bir kısmında fazla çalışma ücreti ödemeleri yer aldığı anlaşılmaktadır. Davacı taraf bordrolardaki imzalara itiraz etmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında fazla çalışma ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeliyken davalı tanık anlatımlarına göre belirlenen çalışma saatleri esas alınarak hesaplanan fazla çalışma ücretinden, bordrolarda gösterilen tutarların mahsubu ile fazla çalışma ücreti alacağının hesaplanması isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi. (Y7HD 10.12.2013 E.2013/14837 - K.2013/21409)Makaleler